Skip to main content

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:00 CEST

Det växer så det knakar i den svenska skogen. Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 miljoner skogskubikmeter. Det framgår av officiell statistik i årets utgåva av publikationen Skogsdata 2014 från Riksskogstaxeringen vid SLU.

– Vi ser att skogen växer cirka 30 procent mer än det som avverkas och det som dör naturligt. Detta medför, trots skogsbränder och stormar, en fortsatt stadig ökning av virkesförrådet på riksnivå, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.

Riksskogstaxeringen har samlat in data om de svenska skogarna i över 90 år, vilket gör Sverige tillsammans med Norge och Finland världsunika. Dessa tidsserier ger goda möjligheter att följa utvecklingen i skogen ur både skogsbruks- och miljöperspektiv.

– Allt fler intressenter efterfrågar uppgifter om miljötillståndet i skogen och att vi kan sammanställa långa tidsserier anses särskilt värdefullt, säger Per Nilsson som är redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.

Biologisk mångfald i de svenska skogarna

I publikationen Skogsdata 2014 presenteras utöver Sveriges officiella statistik om landets skogar, även ett temaavsnitt om vilka uppgifter som Riksskogstaxeringen kan redovisa med avseende på biologisk mångfald.

– Skogen innehåller så mycket mer än virkesförråd, berättar Sören Wulff, författare till årets temaavsnitt.

Långa tidsserier kan skapas för ett antal intressanta indikatorer på biologisk mångfald, exempelvis gammal skog som är förknippad med hög biologisk mångfald. I norra Sverige ses kraftigt minskande arealer gammal skog fram till 1990-talet. Därefter kan en ökning av arealen gammal skog noteras i hela landet, troligen som en följd av skogsvårdsförordningen från år 1993 där produktions- och miljömål likställs. Även skogsbrukets anslutning till olika certifieringsstandarder, exempelvis FSC och PEFC, har förmodligen också påverkat den positiva utvecklingen. Utöver gammal skog presenteras även uppgifter om 15 andra indikatorer på biologisk mångfald.

Fakta
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar. http://www.slu.se/riksskogstaxeringen http://www.slu.se/skogsstatistik

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Kontakt

Per Nilsson
090-786 84 72
per.nilsson@slu.se

Jonas Fridman
jonas.fridman@slu.se

Sören Wulff
soren.wulff@slu.se


 

 


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.