Gå direkt till innehåll
Återvunnen plast används i liten omfattning i förpackningar

Nyhet -

Återvunnen plast används i liten omfattning i förpackningar

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt till 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning. En ny rapport från IVL visar att återvunnen plast används i mycket begränsad omfattning i mjuka plastförpackningar.

– Det finns en tendens att fokusera på svårigheterna med att använda återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Men det finns ingen anledning att låsa fast sig vid livsmedelsförpackningar, istället borde man fokusera på andra förpackningar som till exempel olika typer av transportförpackningar, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I en studie för Naturvårdsverket har hon tillsammans med kollegorna på IVL undersökt vad som krävs för att underlätta materialåtervinningen av mjukplast och öka användningen av återvunnen plast i förpackningar. Förpackningar som är gjorda av olika typer av mjuk plastfilm, som används till exempel i påsar, bärkassar och omslag, är en av de snabbast växande förpackningstyperna. Intervjuer har bland annat hållits med tillverkare, varumärkesägare och sorterings- och återvinningsföretag.

– Det vi har sett är att varumärkesägare i många fall inte vet i vilken omfattning återvunnen plast används i de förpackningar som de säljer, och inte heller vilka förpackningar som skulle lämpa sig för att innehålla återvunnen plast. Tillverkare och varumärkesägare arbetar för att deras plastförpackningar ska vara återvinningsbara, men de uppmärksammar inte sin egen användning av återvunnen plast i samma omfattning – där finns ett glapp, säger Anna Fråne.

För att öka materialåtervinningen och användningen av återvunnen plast i mjuka plastförpackningar behöver efterfrågan öka hos slutkonsumenterna. Det behövs också bättre tillgång på återvunnen mjukplast av den kvalitet som krävs för att tillverkare och varumärkesägare ska vilja, och kunna, använda den.

– Olika typer av ekonomiska styrmedel skulle kunna ge användningen av återvunnen plast en skjuts i rätt riktning genom att göra den mer ekonomiskt fördelaktig. Det kan till exempel handla om differentierade förpackningsavgifter som premierar användning av återvunnen plast, subventioner till dem som använder återvunnen plast, ett utökat pantsystem eller skatt på ny plast, säger Anna Fråne.

Rapporten lyfter fram att det behövs en nationell plaststrategi med tydliga spelregler för olika branscher och bättre samarbete mellan olika aktörer och mellan myndigheter för att sprida kunskap och för att skapa samsyn kring vad som behöver göras.

– Det är också viktigt med en gemensam definition av återvinningsbarhet. För globala aktörer är det extra svårt eftersom definitioner av återvinningsbarhet kan vara anläggningsspecifika och skilja sig åt mellan länder, säger Anna Fråne.

Ladda ner rapporten: Hållbar plastanvändning i förpackningsindustrin – med fokus på mjuka plastförpackningar

För mer information, kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm