Gå direkt till innehåll

Ämnen: Naturfrågor

Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer

Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer

När forskare i det EU-finansierade projektet Emerge studerade effekten av skrubbervatten på vattenlevande organismer, fann de skadliga effekter redan vid mycket låga halter. Resultatet belyser problemet med fartygens avgasreningssystem – som kallas skrubbrar och som gör det möjligt för fartygen att fortsätta att använda billigare bunkerolja samtidigt som de följer reglerna för svavelutsläpp.

Kväve och kopplingen till kolbindning i de nordiska skogarna

Kväve och kopplingen till kolbindning i de nordiska skogarna

Forskare har i ett projekt för Nordiska ministerrådet beräknat flöden av kväve i skogliga ekosystem i Sverige, Norge, Finland och i Danmark. Arbetet är ett steg på vägen att räkna fram en total nationell kvävebudget där alla flöden av reaktivt kväve över nationella gränser kvantifieras. Forskarna har också jämfört med klimatrapporteringen och hur mycket kol som de nordiska skogarna uppges binda.

”Vi behöver kunna mäta och följa upp biologisk mångfald”

”Vi behöver kunna mäta och följa upp biologisk mångfald”

Biologisk mångfald är ett aktuellt och omdebatterat ämne, inte minst när man pratar om skog och skogsbruk. En utmaning är att biologisk mångfald är svårt att mäta och vissa av de metoder som finns är inte anpassade till svenska förhållanden. Därför söker Per Erik Karlsson och Eskil Mattsson, båda forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, svaret på hur vi kan göra dessa bedömningar i framtiden.

Ny beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet

Ny beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet

Jordbruks- och skogsmark är de största källorna till den totala belastningen på havet för både kväve och fosfor. Ser man enbart till de mänskligt orsakade utsläppen står jordbruket för den största delen, följt av utsläpp från avloppsreningsverk. Det visar en ny rapport som bygger på den hittills mest noggranna kartläggningen av Sveriges utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön och Västerhavet.

30 års miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp

30 års miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp

Den 13-14 oktober firar det regionala miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet 30 år. Sedan 1985 har forskarna följt utvecklingen av svavel- och kvävenedfall i Sverige. Mätningarna visar att stora delar av södra Sverige fortfarande är försurade och att återhämtningen går långsamt. Det finns också tecken på att skogen närmar sig kvävemättnad och att kväve riskerar läcka ut till grund- och ytvatten.

Visa mer

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Valhallavägen 81
114 23 Stockholm