Gå direkt till innehåll
Att mäta radon på arbetstid - så gör du rätt

Blogginlägg -

Att mäta radon på arbetstid - så gör du rätt

Vid radonmätning på en arbetsplats börjar man alltid med att göra en så kallad långtidsmätning. Det innebär att man placerar ut radondosor som mäter radonhalten dygnet runt i minst två månader. På så sätt erhåller man ett årsmedelvärde.

Ventilation avgörande faktor
Samtidigt som årsmedelvärdet är ett nödvändigt första steg har många arbetsplatser idag en tidsreglerad ventilation. Det gör att det erhållna årsmedelvärdet inte räcker för att avgöra radonhalten under normal arbetstid. Det gäller framförallt om det uppmätta årsmedelvärdet visar förhöjda radonhalter. I många fall kan det vara så att lokalerna har högre radonhalter på icke arbetstid då ventilationen normalt är avslagen medan halterna ligger på acceptabla nivåer under arbetstid (då ventilationen är påslagen).

I den händelse den inledande långtidsmätningen visar förhöjda radonhalter rekommenderar vi att man anlitar en radonkonsult för att ta reda på radonhalten under arbetstid. Rådet är i dessa fall att anlita en radonkonsult som har genomgått erforderlig utbildning som finns dokumenterad på Svensk Radonförenings hemsida. Konsultens uppgift är att bestämma radonkällan och att klarlägga relationen mellan bidraget från marken och byggnadsmaterialet. Det gör att det blir lättare att förstå hur radonhalten varierar beroende på ventilationens effektivitet.

Rätt metod vid radonmätning på arbetstid
Om man ändå vill genomföra en radonmätning själv eller specificera för radonkonsulten vilken mätmetod de ska följa är det viktigt att tänka på följande:

På marknaden finns det idag flera instrument som ger snabba svar och klarar av att bestämma radonhalten med tillräcklig noggrannhet under en 2-dygnsmätning, vilket enligt våra myndigheter är den kortaste mättid som får användas. Det är samtidigt viktigt att instrumentet som används kan ange radonhalten med en maximal statistisk avvikelse på 10 procent (en standardavvikelse) vid en halt på 200Bq/m3. Normal arbetstid är 8 timmar vilket gör att denna noggrannhet måste uppfyllas på 16 timmar under en 2-dygnsmätning. För att uppfylla detta noggrannhetskrav krävs ett instrument som kan registrera minst 100 detektorpulser som kommer från radongasen på 16 timmar. Det innebär att känsligheten ska var minst 0,5 pulser/min vid 1 000 Bq/m3. Om ovan noggrannhetskrav inte kan uppfyllas måste mättiden förlängas. Läs mer om instruments olika noggrannhet här.

För att mäta under arbetstid går det även att använda radondosor som stängs av under natten men det måste i så fall göras manuellt. Det är i allmänhet billigare att använda radondosor men mättiden blir då längre, två till tre veckor. Det kräver som sagt också att personalen på arbetsplatsen kommer ihåg att stänga av radondosorna utanför arbetstid.

Förhållande radonhalt - arbetstid och icke arbetstid
Ett bra sätt att förstå relationen mellan radonmedelvärdet under arbetstid och ej arbetstid är att bestämma förhållandet i radonmedelvärdet mellan dessa tidsperioder. Det är enkelt att göra med ett instrument där man kan välja tidsintervall för radonmedelvärdet. Detta förhållande eller denna faktor kan sedan appliceras på en långtidsmätning för att avgöra radonhalten under arbetstid. Givetvis förutsätter det att ventilationsfaktorn har varit likvärdig vid kort- och långtidsmätningen. Om du vill veta mer om denna metod kontakta Radonova så berättar vi mer.

Om det skulle visa sig att arbetsplatsen ligger över en radonhalt på 200 Bq/m3 under arbetstid rekommenderas att en radonkonsult anlitas för att tolka mätresultatet. En utbildad radonkonsult kan också föreslå lämpliga åtgärder för att reducera radonhalten. Du finner radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida.

Läs mer om radon och radonmätning på www.radonova.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.