Gå direkt till innehåll
Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

Blogginlägg -

Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/. Det är istället det långsiktiga medelvärdet som har betydelse.

Om ett uppmätt årsmedelvärdet ligger över gränsvärdet är det samtidigt viktigt att genomföra radonsänkande åtgärder. Ett årsmedelvärde erhålls genom att under minst två månader mäta med radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Mätningen bör ske under eldningssäsong, 1 oktober – 30 april. Att under ett till två dygn mäta med en digital radonmätare säger således ingenting om risken med radon. Dock kan en sådan mätare användas för att undersöka hur väl en radonsänkande åtgärd fungerar.

Därför kan radonhalten variera mycket under ett dygn
Att radonhalten kan variera mycket under ett dygn kan bero på flera saker. Här listar vi några av dem:

Hur vi vistas i huset - Luftväxlingen är normalt liten när ingen är hemma och nattetid då ingen rör sig i huset. Det leder i sin tur oftast till förhöjda radonhalter. Detta till skillnad från när man rör sig i huset och luftväxlingen normalt ökar.

Ventilationen – Precis som människor påverkar luftväxlingen gör naturligtvis ventilationen det också. Det kanske inte har så stor betydelse i en villa, men på en arbetsplats med tidsstyrd ventilation har det stor inverkan.

Vädret - Påverkan av temperaturskillnader och vind kan påverka tryckskillnaden mellan inomhusluften och jordluften. Detta har stor betydelse eftersom radon normalt läcker in i huset från markens jordluft. Om temperaturskillnader och vind orsakar undertryck i huset riskerar radonhalten i inomhusluften att öka.

Fastighetens placering – Fastigheter som ligger på en höjd kan ha större variationer i radonhalt under vintertid. Detta beroende på så kallad termisk stigkraft i marken.

Även andra saker kan påverka radonhalten, exempelvis om man har dörrar öppna gentemot källare, använder spisfläkt och/eller använder öppen spis. 

Läs mer om radon och radonmätning på www.radonova.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.