Gå direkt till innehåll
Ny Artfakta för Sveriges artskatt

Pressmeddelande -

Ny Artfakta för Sveriges artskatt

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU lanserar en ny webbapplikation under välkänt namn. Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med sina egna artobservationer. I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering.

I nya Artfakta har flera av ArtDatabankens tjänster samlats i ett gemensamt gränssnitt. Gamla Artfakta, Artnyckeln (nycklingsverktyg för artbestämning) och delar av Dyntaxa (taxonomisk databas över Sveriges arter) har integrerats. Dessutom kan man nu rapportera observationer direkt till Artportalen. En stor del av informationen i nya integrerade Artfakta har tidigare funnits spridd i olika applikationer, men blir med det nya gränssnittet mer tillgängligt och enklare att använda. Utöver många förbättringar finns det också en hel del nyheter, till exempel nya funktioner för att göra korrekta artbestämningar och spara egna artlistor.

  • Nya Artfakta är byggd med modern teknik som ger en effektivare förvaltning. Applikationen är helt mobilanpassad och är lätt att använda ute i fält. Den är utvecklad utifrån olika användarbehov och vår förhoppning är att den gör det både lättare och mer givande att använda för alla som är intresserade av arter och naturvård, säger Artur Larsson, artexpert och ansvarig för nya Artfakta.

Rödlistan, liksom rapporteringsverktyget för invasiva arter (invasivaarter.nu) har sin hemvist i nya Artfakta.

  • Invasiva arter har kommit att bli ett allt större problem för den inhemska floran och faunan de senaste åren och med hjälp av rapporteringstjänsten för invasiva arter i Artfakta och allmänhetens engagemang kan vi ha en chans att få bukt med många av dem, fortsätter Artur Larsson.

Informationen i Artfakta tas fram av ArtDatabankens experter i samråd med experter runtom i landet och innehållet fylls ständigt på med nytt material. Dessutom bidrar tiotusentals personer som bevakar och rapporterar från Sveriges natur varje år med artobservationer och bilder till Artfakta via Artportalen.

  • I nya Artfakta bygger experter och naturintresserade tillsammans upp en kunskapsbank med den information som behövs för att vi ska kunna förstå och förvalta den artskatt som finns i Sverige. Kännedom om arter är en viktig del i att motverka artutrotningen och centralt för Sveriges arbete med att nå riksdagens miljökvalitetsmål för ett rikt växt- och djurliv, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken, SLU.

Fakta

I webbapplikationen Artfakta finns art- och naturvårdsinformation, verktyg för artbestämning och rapportering av artobservationer. Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med utförliga texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning. Rödlistan är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Arternas status bedöms och kategoriseras utifrån flera kriterier, såsom skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Det finns goda filtreringsmöjligheter för ca 20 000 naturvårdsintressanta arter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.

Artfakta utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper, vid SLU. Innehållet i Artfakta finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.

Artfakta nås enklast direkt via denna dress: artfakta.se

Kontakt

Artur Larsson, artexpert och ansvarig för Artfakta, ArtDatabanken, SLU
artur.larsson@slu.se, 018-67 22 18

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken, SLU
lena.sundin.radstrom@slu.se, 018-67 27 30

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Fakta om ArtDatabanken, SLU

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch mm. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. 

Presskontakt

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium

Relaterat material

Relaterade nyheter