Skip to main content

Snart kan man förhandsgranska 2015 års rödlista

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 10:00 CEST

Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar flera vanliga arter så mycket att de nu riskerar att rödlistas.

Arbetet med 2015 års rödlista pågår nu för fullt med sikte på publicering i april 2015. ArtDatabanken bedömer tillståndet och trenderna för Sverige flora och fauna utifrån all tillgänglig statistik och med hjälp av hundratals artexperter. Data för 20 000 arter granskas utifrån Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) rödlistningskriterier. De preliminära resultaten kommer att finnas på ArtDatabankens hemsida under perioden 14 juli till 12 september. Syftet med förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att ge möjligheter för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag.

Exempel på arter som tidigare klassificerats som livskraftiga men som enligt de preliminära bedömningarna ser ut att bli rödlistade är nordhavsräka, duvhök, stare, hussvala och gulsparv. I gengäld ser bl.a. de nu rödlistade arterna vikare, svarthakedopping, nattskärra, göktyta och strandpadda ut att bli klassificerade i kategorin Livskraftig (LC) och kommer därmed att lämna rödlistan.

IUCN:s rödlistningskriterier är framtagna för att bedöma arters utdöenderisk. Flertalet arter som granskas hamnar i kategorin Livskraftig och blir då inte rödlistade. Kategorierna Nära hotad, Sårbar, Starkt hotad, Akut hotad, Nationellt utdöd och Kunskapsbrist speglar olika grad av, eller kunskap om, arters risk att dö ut från landet. De arter som hamnar i dessa kategorier publiceras i rödlistan. Kategorierna säger i sig däremot inget om bakomliggande orsaker eller eventuella åtgärdsbehov.

Det är ArtDatabanken vid SLU som har uppdraget att ta fram Sveriges rödlista. Fram tills en ny upplaga publiceras under 2015 är det Rödlistade arter i Sverige 2010 som är den gällande.

Mer information: 

Ulf Gärdenfors, professor och stf chef ArtDatabanken
tel. 018-67 26 23 alt. 070-678 54 32, e-post Ulf.Gardenfors@slu.se

Hemsida: 

www.slu.se/artdatabanken
www.artdata.slu.se/rodlista


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.