Skip to main content

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:02 CET

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2012:

Att göra risker till möjligheter
Seminarium på SLU Alnarp.
Att vara lantbruksföretagare innebär att hantera en mångfacetterad och komplex verksamhet, där riskerna med tiden har ökat; exempelvis väderrisk, biologisk risk (skadegörare/sjukdomar), klimatrisk, teknisk risk, personalrisk, myndighetsrisk, social risk, ledningsrisk, ränterisk, skuldsättningsrisk, lönsamhetsrisk, politisk risk, marknadsrisk... Här belyser vi riskbilden ur ett möjlighetsorienterat perspektiv, med fokus på den enskilde lantbruksföretagaren. Vi diskuterar strategiska åtgärder och utvecklingsområden på kort och lång sikt för att hantera risker.
Måndag 5 november kl 10.00, SLU Alnarp.

Allemansrätt, allemansvett, allemanssätt – är den svenska allemansrätten i fara?
Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna. Det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten, men det finns lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Att enskilda har rätt att plocka bär ifrågasätter ingen, men har företag rätt att plocka bär i kommersiellt syfte? Några kompisar som tar sig fram med kanot betraktas leende från åkanten, men om en landsbygdsföretagare livnär sig på att paddla med utländska turistgrupper väcks frågan om avtal och ersättning. Missbruk av allemansrätten, med nedskräpning, förslitning och skador på skog, mark och gröda som följd, hotar vår rätt till naturen. Vilken är en rimlig väg framåt?
Torsdag 8 november kl 15.30.
Webbsänds.

Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion
Seminarium i samarbete med Future Forests.
Baskatjoner (kalcium, magnesium, kalium) spelar en viktig roll för att begränsa försurning. I ett långsiktigt hållbart skogsbruk bör omfattningen av baskatjoner som förs ut ur skogen genom skörd inte överskrida tillförseln. Mineralvittring är naturens sätt att tillföra nya baskatjoner, men det är oklart hur snabbt det sker. Askåterföring och gödsling kan delvis komplettera mineralvittringen. Här får vi de senaste rönen kring vittring och behovet av askåterföring och vi hoppas kunna identifiera de viktigaste forskningsfrågorna för framtiden.
Tisdag 13 november kl 09.30.

Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900
Boksläpp.
Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett nytt landskapselement – allén. I sin bok Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900 beskriver, analyserar och diskuterar Patrik Olsson alléerna i de skånska godsens, städernas och byarnas landskap. Denna afton presenteras och diskuteras boken av inbjudna gäster. Vi avslutar med panelsamtal och mingel.
Tisdag 20 november kl 18.00.

Svensk skogshistoria i nytt ljus – nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie
Seminarium i samarbete med SLU.
I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data blivit tillgängliga digitalt. Det har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och tillämpningar.
Här presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete och hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogsland-skapet ska användas i framtiden.
Onsdag 21 november kl 13.00.

Effektiv energianvändning
Konferens.
EU är enigt om klimatsmartare energianvändning med ökad andel förnybar energi och effektivisering – troligen är effektiviteten i vår energianvändning den viktigaste komponenten. Det finns förutsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden i energisystemet och reducera energiläckagen och därmed öka andelen förnybar energi av energitillförseln.
Utvecklingen i Sverige är remarkabel – redan nu täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov, till följd av koldioxidavgifter och elcertifikat men också av det faktum att energianvändningen är på ungefär samma nivå idag som för dryg 40 år sedan. Om energibehoven följt den tidens officiella prognoser hade de förnybara källornas andel förmodligen varit avsevärt lägre.
Här ser vi på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet.
Torsdag 29 november kl 09.30.
Webbsänds.

Aktiviteterna sker hos KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat sägs.
Hjärtligt välkommen!

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien började sin verksamhet den 28 januari 1813.
År 2013 firar vi 200 år i de gröna näringarnas tjänst!

 

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument