Skip to main content

Guldregn inom SLU efter utvärdering

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:41 CET

Totalt 85 miljoner kronor fördelas av SLU:s styrelse till framgångsrika forskargrupper, varav åtta i internationell världsklass, samt på lovande forskningsområden. En del av pengarna går till SLU:s ”institutsuppgifter”. Det framgår av styrelsemötet idag. Beslutet är en direkt följd av utvärderingen av Kvalitet och Nytta som SLU låtit genomföra. Idag är rapporten från utvärderingen offentlig.

Syftet med utvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN) var att djuplodande granska hur SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys (Foma) står sig i ett internationellt perspektiv, och att belysa synergierna mellan forskning och Foma. Utvärderingen skulle förse SLU med underlag för strategiska beslut på olika nivåer inom universitetet.

KoN omfattade två huvudkomponenter: Bedömning av vetenskaplig kvalitet och relevans med hjälp av sakkunnigbedömning (”peer review”), samt bedömning av nytta ur ett användarperspektiv utförd av SLU:s intressenter (näringar, myndigheter, intresseorganisationer, etc.). En nyttoutvärdering av detta slag är unik och har aldrig tidigare gjorts vid något universitet i Sverige.

– De strategiska medel som nu beslutats om ska stödja starka områden, gå till fakultetsövergripande områden och så kallade förstärkningsområden. Dessutom blir det en ”belöning” till de allra bästa forskargrupperna. Slutligen blir det en pott för att förstärka arbetet med ledarskap och jämställdhetsfrågor, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

– Vi har också definierat fyra strategiska forskningsområden där vi avser att förstärka samverkan: dels mellan universitetets fakulteter, dels med forskare från andra lärosäten, nationellt och internationellt. Dessa är – förutom Framtidens skogar som är ett redan pågående tvärvetenskapligt forskningsprogram – Framtidens lantbruk, Framtidens djurhälsa och välfärd, samt Människan i framtidens miljöer. Inom dessa nya områden ska det rymmas både grundforskning och tvärvetenskapliga projekt, säger Lisa Sennerby Forsse.

VÄRLDSLEDANDE FORSKARGRUPPER

Resultatet, som redovisades i en rapport vid styrelsemötet idag, visar att SLU:s vetenskapliga kvalitet generellt bedöms vara hög. Inom varje forskningsområde finns dock en stor spridning mellan forskargrupper.

Sett till vetenskaplig kvalitet bedöms 67 procent av forskargrupperna hålla minst ”internationellt erkänd” standard, och 7 procent, åtta forskningsenheter, bedöms vara världsledande inom sina områden. En förklaring till att inte även övriga grupper uppnår lika goda resultat kan vara att många arbetar med tillämpad forskning riktad direkt till SLU:s intressenter, vilket inte ger lika starkt internationellt genomslag i form av vetenskaplig publicering.

Bäst bedömning fick SLU på kriteriet Relevans och nytta, där 76 procent av forskningsgrupperna fick betyget fyra eller högre på en sexgradig skala.

Vid en sammanvägning av alla bedömningskriterier är SLU:s starkaste forsknings­områden: ”grundläggande växtvetenskap”, ”växtskydd, ekologi och miljövetenskap”, ”kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi”, ”skogsbruk och skogsprodukter”, samt ”genetik och förädling”.

De mest framstående forskargrupperna återfinns mestadels inom områden av mer grundläggande karaktär. Inom mer tillämpade områden håller många grupper godtagbar kvalitet, men det finns viktiga profilområden där SLU bör vidta åtgärder för att stärka såväl den vetenskapliga kvaliteten som forskningens nytta för intressenterna.

HÖG KUNSKAPSNIVÅ OCH INTEGRITET

Nyttobedömningen lyfte fram att SLU uppfattas som en oberoende organisation med stor integritet, som erbjuder en hög kunskapsnivå och utgör en viktig rekryteringsbas för intressenterna. SLU:s nytta bedöms vara stor och samverkansprojekt mellan näring och olika forskargrupper fungerar i de flesta fall mycket väl. Som svagheter nämns att SLU är alltför osynligt i samhället och att forskningen har för stort fokus på problem och för lite på lösningar.

Både de vetenskapliga och nyttoinriktade bedömarna imponerades av Fomas stora samhällsbetydelse.

SATSNING PÅ NÄRINGSKONTAKTER

De totalt 85 miljoner kronor som styrelsen vid SLU beslutat om dels idag, dels vid föregående styrelsemöte i november, går till de fyra fakulteterna vid universitetet att själva fördela i enlighet med resultatet av KoN. Av detta belopp går 15 miljoner till de så kallade institutsuppgifterna. Med dessa menas till exempel forskning som bygger på särskilda uppdrag från myndigheter och näringsliv. Syftet är att SLU vill förstärka den här typen av omvärldskontakter, fördjupa samarbeten och förbättra tillgängligheten, vilket också var ett uttalat önskemål i utvärderingen av nyttan.

Länkar

• Rapporten Evaluation of Quality and Impact at SLU, KoN09:

http://www2.slu.se/nyheter/2009/KoN_A_webb.pdf

• Pressmeddelande: SLU:s forskning i världsklass:

http://www.slu.se/?id=135&Nyheter_ID=11980&FunktionID=20

• Inbjudan till KSLA-seminarium om KoN-utvärderingen:

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1512&t=ksla

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.