Skip to main content

Odlingsförutsättningar i Östafrikanska jordar kartläggs med satellit

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:26 CET

Kristin Piikki forskar på markegenskaper

Vilka grödor odlas bäst på vilka jordar i en framtid av klimatförändringar? I ett nytt projekt som nyligen fått fem miljoner i stöd från Formas och Sida, ska Kristin Piikki utveckla metoder för att kartlägga odlingsmark i Östafrika.

- Marken är väldigt viktig för den framtida livsmedelsproduktionen. Men de modeller som finns för framtida klimatförändringars påverkan på jordbruket saknar idag tillräcklig information om marken och dess egenskaper.

Det säger Kristin Piikki, forskare på SLU Skara, som fått ett fyrårigt anslag från Formas i samarbete med Sida, på sammanlagt nästan fem miljoner kr i utlysningen Hållbar utveckling i låginkomstländer – mobilitetsstöd till unga forskare.

Marken är en viktig naturresurs för en hållbar och säker livsmedelsproduktion. Med bättre kännedom om markens egenskaper kan man anpassa odling och gödsling för ett mer effektivt jordbruk. Exempelvis kan kunskap om halten av kol i marken vara viktig för hur markens bördighet bäst kan
tillgodogöras. Även jordens vattenhållande förmåga är avgörande för markens produktivitet.

Satellitdata
Med nya digitala mätmetoder via fjärranalys, ska grundliga undersökningar av jordens och markens egenskaper utföras i projektet. Genom att utveckla metoder för att med hjälp av satellitdata ta fram
högupplösta markkartor skall markens odlingsegenskaper göras tydliga.

En tredjedel av projekttiden kommer Kristin Piikki att tillbringa i Nairobi på CIAT (International Center for Tropical Agriculture), som är samarbetspartner i projektet.  Där kommer hon dels att utföra fältarbete för att samla in jordprover och utveckla karteringsmetoderna, dels anordna workshops och utbilda jordbruksrådgivare i hur de kan använda markkartorna i sina rådgivningsinsatser.


Fakta:
Projektet heter Beslutsunderlag för hållbar markanvändning i småskaligt
jordbruk i Östafrika i ett förändrat klimat.Kristin Piikki är forskare vid Avdelningen för precisionsodling och pedometri
på Institutionen för mark och miljö på SLU i Skara. Kristin Piikki kommer
ursprungligen från Lerdala utanför Skövde.

Projektet kommer att utföras som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid
International Center for Tropical Agriculture (CIAT) i Nairobi och Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), och kommer att knytas till Afrika Soil information
Service (http://www.africasoils.net/).

Kontakt: Kristin Piikki, tel: 0511-672 22, mobil: 070-553 32 87.


Text: Annika Borg

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.