Pressemelding -

Seks organisasjoner samler seg til fellesuttalelse

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norske Homeopaters Landsforbund, Norske KvanteMedisinere, Norske Rosenterapeuters Forening, Enhetsterapiforeningen og SABORG har gått sammen om en felles uttalelse og innspill i forbindelse med Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

De viser til stortingsvedtaket som ble gjort 15. desember:

"Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven. (Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021)"

Organisasjonene vurderer det slik at det nevnte vedtaket har i seg de fleste elementene som representantforslag 8:153 S (2019–2020) innebærer, og mener dessuten at Lov om alternativ behandling med forskrifter har nødvendige virkemidler for å håndtere useriøse aktører («kvakksalvere»). Vi ønsker derfor heller å komme med innspill til mandatet en slik utredning bør ha fokus på. Vi mener registerordningen fortsatt skal være grunnlaget for mva-unntak. Som nevnt i vårt tidligere felles uttalelse til forslag om merverdiavgift på alternativ behandling, ønsker vi at det blir satt ned et bredt sammensatt utvalg bestående av helseforvaltning, NAFKAM, terapeutorganisasjoner og pasientorganisasjoner, som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget.

Forslag til mandat:

Fastsette et minimum kompetansekrav som utøverorganisasjonene må stille til sine medlemmer for å kunne bli registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

a) Vi mener at sentrale fag her bør være grunnmedisin og VEKS-fag, uavhengig av terapiform.

b) Vi mener at det ikke er hensiktsmessig at utvalget vurderer hver enkelt terapiform med hensyn til mva-unntak.

Vurdere endring av krav som stilles til utøverorganisasjonene. Et sentralt element her bør være minimum omfang av medlemmer i utøverorganisasjonen. I dag er minimumsgrensa 30 medlemmer, noe vi vurderer som uforsvarlig med hensyn til pasientsikkerheten og for en profesjonell utvikling av sektoren.

Vurdere om det er grunnlag for å endre Lov om alternativ behandling med forskrifter på andre områder enn det som her er nevnt når det gjelder registerforskrifta – jfr. pkt. 1 i forbindelse med representantforslag 8:153 S (2019–2020)

Vi mener at et slik mandat vil legge til rette for mer robuste og profesjonelle organisasjoner som kan være gode samarbeidspartnere til forvaltningen i arbeidet med å styrke pasientsikkerheten.

Related links

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • alternativ behandling
  • helse- og omsorgsdepartementet
  • merverdiavgift
  • pasientsikkerhet
  • helsepolitikk

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold