Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7:  Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Länsstyrelserna har under den gångna veckan bedrivit tillsyn i stor omfattning och bedömer att verksamhetsutövarna gör så gott de kan för att förebygga trängsel enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men det kvarstår en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Under föregående vecka har verksamhetsutövarna indikerat att besökare och kunder inte alltid följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och att det finns en tendens till restriktionströtthet, framförallt kopplat till ett socialt behov som inte är fyllt.

-Länsstyrelserna ser ett fortsatt behov av att uppmärksamma både äldre personer och unga i skolåldern på att de har ett ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och att undvika trängsel, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Samtliga länsstyrelser har bedrivit tillsyn i stor omfattning och rapporterar att de använder sig av rådgivning och information som åtgärd eftersom det visat sig vara en framgångsrik metod för att uppnå frivillig rättelse. Länsstyrelserna har fokuserat urvalet av tillsynsobjekt utifrån bedömningar av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. Flera länsstyrelser som har stor tillströmning av turister och besökare under sportlovsveckorna har fokuserat sin tillsyn kring skidanläggningar och verksamheter längs de större vägarna som leder upp mot fjällvärlden.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av tillsynsrapporten för vecka 7.

Nya begränsningar infördes den 14 februari inom kollektivtrafikresor med buss och tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, vilket innebär bland annat att antalet passagerare inte vid något tillfälle eller i något utrymme får överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. En kartläggning över tillsynsområden inom kollektivtrafiken i länen har påbörjats och länsstyrelserna för en dialog med berörda branschorganisationer med gemensamt fokus på lösningar.

-Branschorganisationerna kommunicerar till resenärerna att inte resa i onödan eller med symptom, men de ser utmaningar kring bland annat att avvisa resenärer utan platsbokning när antalet tillåtna passagerare riskerar att överstigas, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

För mer information, kontakta Anna Carlsson, nationell samordnare för Länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 02 90.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige