Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas logotyp
Länsstyrelsernas logotyp

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 23: Studenten är över – höll vi avstånd?

Studenten är över i de flesta län runt om i landet och nu kan vi se i vilken mån den tillfälliga covid-19-lagen följdes. Under våren har länsstyrelserna intensifierat tillsynsinsatserna kring uthyrning av lokaler för privata sammankomster där max antal tillåtna deltagare är begränsat till 8 personer. Partybussar och i många fall festbåtar omfattas av dessa begränsningar. Bedömningen är att tillsynsarbetet haft effekt. Endast ett fåtal verksamheter har fått förelägganden och antalet partybussar har varit liten. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 23.

Inför årets studentfiranden genomförde länsstyrelserna omfattande kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om att uthyrning av lokaler och så kallade partybussar för privata fester med fler än åtta personer inte är tillåtet i år enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelsernas tillsynsenheter runt om i landet har aktivt genomfört tillsyn av partybussar och andra lokaler för privata sammankomster. Ett fåtal insatser har lett till att verksamheter fått föreläggande eftersom de inte säkerställt att maxantalet efterföljts. Under vecka 23 har länsstyrelsen i Västernorrland meddelat ett föreläggande och länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av vite gällande partybussar.

Flera län rapporterar att förebyggande åtgärder i form av tillsyn, samverkan med Polisen och kommuner, informationsutskick och andra kommunikationsinsatser har fått effekt. Vi har sett ganska få studentflak och partybussar detta år. En del län har rapporterat att de håller fortsatt fokus på tillsyn av privata sammankomster i form av hyrda limousiner och partybussar, eftersom dessa även fortsatt omfattas av begränsningarna inom den tillfälliga covid-19-lagen.

- Det är glädjande att vårt arbete har gett resultat, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Flera länsstyrelser har även skickat ut information till skolorna i länen där vi både tryckt på vad som gäller enligt lagen och huruvida det är lämpligt att trängas i en partybuss under rådande pandemi. Nu får de kommande veckorna visa om studentfirandet ändå påverkat smittläget negativt.

Förvirring kring lagstiftning kvarstår

Länsstyrelserna svarar på många frågor kring lättnaderna som infördes 1 juni för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är många som vi ser har missuppfattat vad det innebär och vilken typ av sammankomst som omfattas. Under vecka 23 har ett ökat antal frågor inkommit om vad de aviserade lättnaderna regeringen aviserat 1 juli innebär och vilka verksamheter som berörs av detta. För att skapa tydlighet jobbar länsstyrelserna bland annat med att aktivt föra dialog och samverka med olika branschorganisationer och aktörer som i sin tur kan sprida information vidare i sina nätverk.

- Vi ser att det finns en utmaning i att kommunicera kring vad som gäller när reglerna förändras snabbt. Här försöker vi vara tydliga med vad som gäller på vår hemsida men även i kontakt med allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelserna runt om i landet har under veckan genomfört flertalet kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning vilket är ett arbete vi fortsätter med även fortsättningsvis, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 23.

För mer information, kontakta Anna Carlsson, nationell samordnare för Länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, 010-225 02 90.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad den tillfälliga covid-19-lagen innebär.

Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204

Relaterat innehåll

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen?

Förra veckan infördes höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelserna ser att antalet idrottstävlingar och evenemang har ökat, men så har även antalet frågor om vilka sammankomster som berörs av ändringarna och vad som egentligen gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta lyftes länsstyrelsernas veckovisa nationella lägesbild.

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 21: Lättnader införs men inte läge för fest

I samband med att deltagartaken höjs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ser länsstyrelserna att allmänhetens frågor ökat kring om det är okej att arrangera privata fester. Max 8 personer gäller fortfarande för uthyrning av lokaler inomhus för privata sammankomster. Detta är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Sommarvärmen är på intåg i de flesta delar i landet och flera verksamheter har eller planerar öppnandet av sina verksamheter inför säsongen. Länsstyrelserna har glädjande sett flertalet verksamheter som utgjort goda exempel, där man i sitt förberedelsearbete inför sommaren, dragit lärdom av förra sommarens erfarenheter. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelserna.

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Under vecka 19 har länsstyrelserna observerat trängsel under tillsynsbesök hos flera verksamheter. Trots att verksamheterna vidtagit lämpliga åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, för att minska trängsel och därmed smittspridning, uppstår trängsel genom att besökare och kunder inte håller avstånd. I veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn larmar länsstyrelserna

Länsstyrelsernas logotyp.

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Under vecka 16 har flera länsstyrelser fördjupat samverkan med regionernas smittskydd för att analysera vilka områden och verksamheter där smittspridningen är hög och kräver ökad tillsyn. Smittspridningen i samhället är allvarlig och samtidigt ser länsstyrelserna att både allmänhet och verksamhetsutövare uppvisar restriktionströtthet. En oroväckande tendens, som även rapporterades om föregående ve

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

En av de punkter som lyfts i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn är att länsstyrelserna aktivt kommer att bedriva tillsyn av partybussar, om syftet är att likna med en privat sammankomst. Det är en direkt följd av allt tydligare signaler som länsstyrelserna får kring att företag och studenter försöker runda förbudet mot studentflak. De verksamhetsutövare som inte följ

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Under vecka 13 har länsstyrelserna fokuserat på uppföljning av tidigare genomförda fysiska tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare. Tre föreläggande med vite och fyra förelägganden har utfärdats av länsstyrelserna under föregående vecka. Länsstyrelserna bedömer att allmänheten inte följer uppmaningen om att handla ensam. Det är några av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyre

Länsstyrelsernas logotyp.

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

I likhet med föregående vecka har länsstyrelserna fått rapporter om att både allmänhet och verksamhetsutövare försöker kringgå covid-19-lagen, dels för att kunna bedriva verksamhet som annars begränsas av covid-19-lagen, dels för att kunna arrangera större studentfiranden eller bröllopsfester. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Pandemilagen har gällt i drygt två månader och två vitesförelägganden har utfärdats inom loppet av två veckor. Personer som vaccinerat sig vågar sig ut i samhället allt mer, men butiksägare ser att de är mindre benägna att följa reglerna. Vidare har länsstyrelserna under den gångna veckan bedrivit tillsyn av verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare och förebyggande tillsyn har genomfö

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Länsstyrelserna har under den gångna veckan bedrivit tillsyn i stor omfattning och konstaterar att många kunder handlar i sällskap trots verksamhetsutövarnas uppmaningar om att handla ensam. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn. Ett föreläggande om vite har utfärdats av länsstyrelsen i Stockholm.

Den 6 mars hölls en demonstration i St

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7:  Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn i stor omfattning och bedömer att verksamhetsutövarna gör så gott de kan för att förebygga trängsel enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men det kvarstår en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots lättnader kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelserna.

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Nu kan äntligen fler gå på olika evenemang och delta i motionslopp då deltagartaken höjts för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men trots lättnader kvarstår många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen, vilket har skapat en del förvirring kring vad som gäller för olika verksamheter. Detta finns att läsa om i länsstyrelsernas veckovisa lägesbild för pandemitillsyn.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige