Gå direkt till innehåll
Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet

Blogginlägg -

Därför bör man mäta radonhalten hemma och på jobbet

Det finns allt större kunskap om de hälsorisker som radonexponering medför. I dag vet vi att radongas är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och studier visar att ett betydande antal lungcancerfall beror på just långvarig exponering för radongas.

Förutom att våra hem kan ha förhöjda radonhalter har på senare år även arbetsplatser lyfts fram som en potentiell riskmiljö. Liksom hemmet kan arbetsplatsen vara en plats där vi kan utsättas för långvarig exponering för radongas. Som en del i arbetet för att minska de riskerna anger sedan några år det så kallade EURATOM BSS-direktivet hur våra arbetsplatser ska mätas och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter. EU:s medlemsstater måste också ha handlingsplaner för radon på plats som även speglas i den nationella lagstiftningen. Länder som USA och Kanada har också infört omfattande program och regelverk för att minska radonexponeringen.

Behöver radonhalten verkligen mätas där jag bor eller arbetar?
En vanlig första fråga brukar vara om man behöver mäta radonhalten i den aktuella bostaden eller arbetsplatsen? Det enkla svaret är ja, om en radonmätning inte genomförts de senaste 10 åren eller efter det att fastigheten byggts om eller renoverats bör en mätning genomföras. Radonhalten kan förändras över tid och till exempel påverkas av rörgenomföringar, sprickbildningar, ventilation och ändrade markförhållanden. 

Vad gäller arbetsplatser kan också konstaterats att bara en bråkdel av de svenska arbetsplatserna genomfört en radonmätning. Detta trots att den nya strålskyddslagen som infördes 1 juni 2018 säger att arbetsgivaren har skyldighet ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från genomförda radonmätningar visar också att cirka var femte svensk arbetsplats har förhöjda radonhalter.

– Den nya lagen tillkom av en anledning. Att under längre tid arbeta i lokaler med förhöjda radonvärden kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Samtidigt är vår erfarenhet att många arbetsgivare blir förvånade när de inser hur enkelt det är att genomföra en mätning. I de fall det krävs åtgärder brukar de heller inte vara särskilt komplicerade eller kostsamma. Kontentan är att det inte finns några bra ursäkter att inte genomföra en radonmätning på arbetsplatsen, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Radonkartor kan inge en falsk trygghet
Tyvärr finns det fortfarande en ganska utbredd uppfattning att så kallade radonkartor ger svar på om man behöver genomföra en mätning eller ej. Så är inte fallet. En radonkarta säger ingenting om radonhalten i den enskilda fastigheten. Dessutom bygger de som finns ofta på gammal och otillräcklig data. Radonkartor kan i bästa fall vara ett verktyg när beslutsfattare ska göra mer generella prioriteringar men de går aldrig att använda för att bedöma risken för förhöjda radonhalter i en viss byggnad, oavsett om det är en bostad eller en arbetsplats. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av de aktuella radonhalterna är därför att genomföra en mätning.

När du som fastighetsägare eller arbetsgivare har bestämt dig för att genomföra en mätning är det viktigt att vända sig till ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO-standarden 17025. På så vis garanteras ett tillförlitligt mätresultat samtidigt som man möter de myndighetskrav som finns på genomförande och analys.

Kontakta oss gärna här om du har frågor som rör radonmätning i hem eller på arbetsplatser.  

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat material

Relaterade nyheter

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.