Gå direkt till innehåll
Radongas: vad är en farlig nivå för exponering?

Blogginlägg -

Radongas: vad är en farlig nivå för exponering?

Hälsoeffekterna av exponering för radongas är väl dokumenterade och kan i värsta fall vara livshotande. Faktum är att radongas i dag är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar dessutom och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen. Vi vet att långvarig exponering för gasen i våra hem och på våra arbetsplatser ökar sannolikheten att utveckla lungcancer.

All exponering för radongas utgör en viss risk, även om exponeringen är relativt låg. Det viktigaste budskapet är därför att vi måste fortsätta att mäta radonnivån i våra hem och på våra arbetsplatser. På så vis får man ett mätresultat som visar om det eventuellt behövs åtgärder för att minska radonhalten. Det finns samtidigt nationella och internationella lagar som har fastställts och anger vad som är acceptabla nivåer för exponering av radongas. Dessa nivåer kan vara så kallade referensnivåer, gränsvärden eller åtgärdsnivåer och de skiljer sig från land till land.

En av de första lagstiftningarna kring radon var Europeiska unionens EURATOM-direktiv 59/2013 ”Grundläggande säkerhetsstandarder”. Direktivets avsikt är att skydda EU-medborgare från de risker som uppstår på grund av joniserande strålning och radonexponering är därför en del av det direktivet. Referensnivån är 300 Bq/m3 när det gäller årlig radonaktivitetskoncentration.

EU:s medlemsländer uppmanas att implementera referensnivån i sina nationella lagar. De flesta länderna har antagit 300 Bq/m3, men vissa har beslutat om ett lägre värde på 200 eller 100 Bq/m3. I Sverige används 200 Bq/m3.

Utöver det fastställde EURATOM BSS-direktivet en gräns för stråldos från radonexponering på 6 mSv per år. Om dosen överskrider denna gräns bör arbetssituationen behandlas som en planerad exponeringssituation.

I USA är den så kallade åtgärdsnivån fyra pCi/l eller 148 Bq/m3, vilket inte är obligatoriskt på federal nivå. Ändå har de flesta stater inkluderat detta värde i den delstatliga lagstiftningen.

Slutligen har både WHO och IAEA angett nivåer för radonexponering. WHO anser att radonexponeringen inte bör överstiga 100 Bq/m3. IAEA har i sitt dokument, IAEA Basic Safety Standards, angett 300 och 1 000 Bq/m3. Skillnaden beror på om exponeringen sker yrkesmässigt eller i bostaden.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om vilken nivå som gäller där du bor eller arbetar. Kom också ihåg att hälsoeffekterna av exponering för radongas är långsiktiga. Därför är det viktigt att regelbundet mäta radonnivåerna både i hem och på arbetsplatser.

Kontakta oss gärna här om du behöver mer information.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat material

Relaterade nyheter

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.