Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälsa, sjukvård, läkemedel

ASCO: Sarclisa (isatuximab) är den första anti-CD38 som signifikant förbättrar progressionsfri överlevnad i kombination med VRd för nydiagnostiserat multipelt myelom, där högdosbehandling med autologt stamcellsstöd inte var indicerat, i fas 3.

Sarclisa, i kombination med standardbehandlingen bortezomib, lenalidomid och dexametason (VRd) följt av Sarclisa-Rd, minskade risken för återfall eller död med 40% jämfört med VRd följt av Rd, hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom, där högdosbehandling med autologt stamcellstöd inte var indicerat. Fullständiga data är publicerade i New England Journal of Medicine (NEJM).

Alla spädbarn kan ha nytta av förebyggande läkemedelsbehandling mot RSV-infektion

Alla spädbarn kan ha nytta av förebyggande läkemedelsbehandling mot RSV-infektion

Idag kom läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer där de tar sikte på färre allvarligt sjuka i RS-virus när säsongen drar i gång i höst. Alla spädbarn löper en ökad risk att insjukna i allvarlig RSV-infektion. Införande av profylax med Beyfortus (nirsevimab) till alla spädbarn skulle medföra minskad sjukdomsbörda med fördelar för samhället men också för individen och familjen.

Ny undersökning: svenskar omedvetna om sambandet mellan influensavaccin och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

Tisdag 8 november påbörjas vaccinationen inför influensasäsongen 2022–2023 och i en ny undersökning anger en tredjedel att de planerar att vaccinera sig mot influensa
I samma undersökning anger 93% av de svarande att de inte visste att influensavaccination minskar risk för hjärtkärlhändelser, trots att detta är bevisat i flera studier

En tredjedel planerar att vaccinera sig

S

Europeiska kommissionen godkänner Beyfortus® (nirsevimab) för förebyggande av RS-virus hos nyfödda och spädbarn

Beyfortus är det första och enda behandlingsalternativet som kan erbjuda skydd mot RS-virus (RSV) i en bred population av nyfödda och spädbarn. Det kliniska utvecklingsprogrammet bekräftar att Beyfortus minskar risken för behov av sjukvård eller sjukhusinläggning på grund av RSV-infektion.
Europeiska kommissionen har godkänt Beyfortus® (nirsevimab) för förebyggande av RS-virus hos nyfödda o

EMA:s expertkommitté CHMP ger positivt förhandsbesked för godkännande av Beyfortus® (nirsevimab) för förebyggande av RSV sjukdom hos nyfödda och spädbarn

Rekommendationen är baserad på Beyfortus kliniska prövningsprogram som visat skydd mot nedre luftvägsinfektion orsakad av RSV efter en engångsdos inför RSV-säsong. Om det godkänns blir Beyfortus det första behandlingsalternativet som kan erbjuda ett skydd mot RSV i en bred population av nyfödda och spädbarn.
Europeiska läkemedelsmyndighetens expertkommitté för humanläkemedel (CHMP) har gett

Nexviadyme® (avalglukosidas alfa) godkänt av Europeiska kommissionen för behandling av Pompes sjukdom

Godkänd för behandling av hela spektrumet av Pompes sjukdom, både IOPD och LOPD. Den första nya behandlingen som blivit godkänd för Pompes sjukdom på över 15 år.
Europeiska kommissionen har godkänt Nexviadyme® (avalglucosidas alfa), en enzymersättningsterapi (ERT) för långtidsbehandling av både infantil form (IOPD) och sen form (LOPD) av Pompes sjukdom, en ovanlig progressiv muskelsjukdom. N

Sarclisa® (isatuximab) i kombination med proteasomhämmare gav en median progressionsfri överlevnad på närmare 3 år hos patienter medmultipelt myelom

De senaste resultaten från fas 3-studien IKEMA visade den längsta progressionsfria överlevnaden (mPFS) för patienter med proteasomhämmare som basbehandling, vilka fått recidiv på tidigare behandling, inklusive lenalidomidMedian progressionsfri överlevnad, ökade från 19,2 månader till 35,7 när Sarclisa gavs som tillägg till karfilzomib och dexametason

MAT-SE-2200459, v. 1.0- 06-2022

Sanofi lanserar digital konstutställning kuraterad av känd fotograf, för att öka medvetenheten om cancersjukdomen multipelt myelom

Sanofi lanserar digital konstutställning kuraterad av känd fotograf, för att öka medvetenheten om cancersjukdomen multipelt myelom

Trots att multipelt myelom är den näst vanligaste blodcancerformen är det många som aldrig har hört talas om sjukdomen. I ett nytt projekt initierat av Sanofi, delar fyra familjer som drabbats av multipelt myelom med sig av sina personliga familjefotografier för att skildra en privat och ärlig bild av hur det är att leva med cancer.

NT-rådet rekommenderar Libtayo® (cemiplimab) för första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

I valet mellan Libtayo och Keytruda ska Libtayo väljas i första hand motiverat av lägre pris För NSCLC är Libtayo indicerat som monoterapi i första linjen för både lokalt avancerad och metastaserad sjukdom Libtayo är nu godkänt för behandling av tre avancerade cancerdiagnoser
NT-rådets rekommendation till regionerna är:
"att immunterapi bör erbjudas i första linjen till vuxna patienter med

Fas III-studie av Libtayo® (cemiplimab) i kombination med kemoterapi avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad totalöverlevnad hos patienter med första linjens avancerad icke-småcellig lungcancer

Libtayo kombinerat med kemoterapi förlängde median totalöverlevnad från 13 till 22 månader, vilket ledde till 29 % riskreduktion för död. Studien inkluderade patienter med lokalt avancerad och metastatisk sjukdom med skivepitel- eller icke-skivepitelhistologi oavsett nivåer av PD-L1-uttryck. Libtayo har nu visat förbättrad totalöverlevnad både som monoterapi och i kombination med kemoterapi i fö

CHMP ger Libtayo® (cemiplimab) positiva utlåtanden för behandling av två avancerade cancerformer

Libtayo rekommenderas för godkännande vid första linjens behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna Libtayo rekommenderas för godkännande vid behandling av patienter med avancerat basalcellscarcinom som har progredierat under behandling med eller inte tolererar hämmare av hedgehogsignalering Libtayo är sedan tidig

Sanofi och GSKs COVID-19-vaccin uppvisar stark immunrespons hos samtliga vuxna åldersgrupper i fas 2-studie

Vaccinet genererade stark immunrespons hos samtliga vuxna åldersgrupper Stark immunrespons efter endast en dos hos patienter som tidigare genomgått en Covid-19 infektion Global fas 3-studie förväntas starta under de kommande veckorna
Sanofi och GSKs rekombinanta COVID-19-vaccin med adjuvans genererade höga nivåer av neutraliserande antikroppar, jämförbara med de uppmätta hos personer som geno

Europakommissionen godkänner en andra indikation för Sarclisa® (isatuximab) vid recidiverande multipelt mylom

Godkännandet baseras på fas 3-studien IKEMA som visade att Sarclisa som tillägg till standardbehandlingen karfilzomib och dexametason minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% hos patienter som recidiverat efter en till tre tidigare terapier Sarclisa i kombinationsbehandling var associerad med odetekterbara nivåer av multipelt myelom (MM) hos nästan 30% av patienterna med recidive

Visa mer

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi

Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige