Gå direkt till innehåll
Storleken på likåldriga abborrar kan variera mycket. Foto: Renee van Dorst
Storleken på likåldriga abborrar kan variera mycket. Foto: Renee van Dorst

Pressmeddelande -

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än idag, och därför en minskad produktion av fiskbiomassa. Den slutsatsen drar Renee van Dorst i en doktorsavhandling från SLU.

Fiskars kroppstillväxt kan påverkas på flera sätt när vattnet de lever i blir varmare och brunare. Temperaturen har en direkt inverkan på hastigheten i många biologiska förlopp, såsom matsmältning och födointag. Försämrade ljusförhållanden i mörkare vatten begränsar fiskens möjligheter att använda synsinnet för att hitta föda, och kan dessutom påverka tillgången på bytesdjur, både när det gäller mängd och artsammansättning.

Renee van Dorst har i sitt doktorsarbete undersökt hur varmare och brunare vatten påverkar fiskindivider och populationer. För att göra detta använde hon en rad olika metoder, bland annat använde hon fiskobservationsdata, ett experiment med uppvärmning av ett helt ekosystem, akvarieexperiment och storskaliga försök under noggrant kontrollerade betingelser (mesokosmexperiment). Två vanliga sötvattensarter ingick i studierna: abborre och mört.

– Min forskning visar att både uppvärmning och ”brunifiering” av sjöar sannolikt kommer att leda till att produktionen av fiskbiomassa minskar. Uppvärmningen kommer sannolikt att bidra genom att orsaka en förskjutning mot mindre och yngre individer. Brunare vatten å sin sida kommer sannolikt att bidra genom att minska fiskens kroppstillväxt, säger Renee van Dorst.

I sitt arbete undersökte Renee van Dorst också om uppvärmning och förbruning har olika inverkan på fisk av olika kroppsstorlek, kön och art. Fiskens kroppsstorlek visade sig ha stor betydelse eftersom små, men inte stora, individer växte bättre i varmare vatten. Hon hittade också könsspecifika svar på uppvärmning, eftersom kroppstillväxten försämrades mer hos hanar än hos honor.

Svaret på brunare vatten varierade med både kroppsstorlek och art. Abborrens kroppstillväxt försämrades alltid när vattnet blev brunare, och mest påverkades de större fiskarna. När det gäller mörten, tycktes det bara vara de mycket små fiskarna som påverkades negativt av brunare vatten.

I sin avhandling drar Renee van Dorst slutsatsen att fortsatta klimatförändringar, med den uppvärmning och brunfärgning av vatten som följder i dess spår, kommer att påverka fisk negativt på både individ- och populationsnivå, men att svaren varierar med storlek, kön och art. Hon menar också att uppvärmningens och brunifieringens inverkan på fiskbestånd sannolikt även kommer att påverka samspelet med konkurrenter, byten och rovdjur, och därmed hela sjöekosystem.

– Jag hoppas att min avhandling bidrar till en bredare förståelse för hur akvatiska system kommer att reagera på framtida klimatförändringar, avslutar Renee van Dorst.

En mer utförlig populärt skriven sammanfattning på svenska finns på s 55–56 i avhandlingen.

-----------------------------

Renee van Dorst försvarade sin doktorsavhandling Warmer and browner waters: fish responses vary with size, sex, and species den 4 september 2020 vid SLU i Uppsala. Opponent var Dr Christopher Solomon, Mc Gill University, NY, USA.

Mer information

Renee van Dorst
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet
Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund
renee.van.dorst@slu.se, 010-478 41 76

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/17355/

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

abborrar-v-dorst-litet.jpg

Storleken på likåldriga abborrar kan variera mycket. Just de här kommer dock från en annan studie. Foto: Renee van Dorst

odlingstankar-v-dorst-litet.jpg

Stora odlingstankar (7000 liter) användes för att undersöka hur brunare vatten påverkar kroppstillväxt hos fisk. Foto: Renee van Dorst

akvarier-v-dorst-litet.jpg

Akvarier användes för att studera hur brunare vatten påverkar fiskars ätbeteende. Foto: Renee van Dorst

Ämnen

Kategorier

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.