Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Remissvar på ”Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030”

Trivector Traffic AB lämnar härmed remissvar på Framkomlighetsstrategin. Vårt svar tar sin utgångspunkt i vårt mångåriga arbete med forskning, utveckling och utredning för ett mer hållbart transportsystem.

Framkomlighetsstrategin är modern och ett steg i rätt riktning

I jämförelse med många av de trafikstrategier som finns i svenska städer idag är framkomlighetstrategin modern och ett steg i rätt riktning mot ett trafiksystem för en attraktiv och hållbar stad.  Insikten om att det framtida Stockholm kommer att kräva ett transportsystem som kan transportera fler människor och mer gods per ytenhet, och att detta innebär färre bilar och mer kollektivtrafik och gång och cykel, är välkommen, och stämmer väl överens med hur andra attraktiva städer i världen idag tänker och agerar. Detta synsätt, kan om lämpliga åtgärder införs, komma att leda till att bilden av Stockholm som en attraktiv stad ytterligare förstärks.

Trots detta övergripande positiva intryck finns ett antal förbättringsmöjligheter.

”Framkomlighet” skymmer andra angelägna mål

Namnet ”Framkomlighetsstrategi” speglar dåligt det som strategin handlar om, nämligen att skapa ett transportsystem i världsklass. Det är inte gatorna som skall vara i världsklass – dessa är bara en del i transportsystemet. Definitionerna av framkomlighet, som ett sätt att skapa ett system med pålitlighet, är bra. Dock borde strategin hellre diskuterat begreppet tillgänglighet som ju är funktionsmålet i de nationella transportpolitiska målen.

Det saknas också mål och strategier för hur transportsystemet skall medverka till att nå andra angelägna samhällsmål som klimat, hälsa etc.                                                                                        

Många bra pedagogiska beskrivningar

Det finns i strategin många bra pedagogiska beskrivningar av kapacitet, inducerad trafik, parkeringsstyrning, barriäreffekter etc. Dessa underlättar förståelsen för de mål och strategier som föreslås.

Fyrstegsprincipen skulle gett ytterligare struktur

Fyrstegsprincipen, att för transportsystemets utveckling arbeta med att i steg arbeta för att 1) påverka transportbehovet och val av transportsätt, 2) skapa effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon, 3) införa begränsade ombyggnadsåtgärder och 4) arbeta med nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, skulle gett ett tydligare arbetssätt för att uppnå målen.

Nu är mobility management, här med namnet Smarta val, bara beskrivet som ett stuprör bland andra. Ett klokt utnyttjande av mobility management, med en kostnadseffektivitet på 1:4,5 innebär att detta arbetssätt får genomsyra hela planeringen. Mobility management kan med fördel komma in i nästan alla de strategier som föreslås.

Handlingsplan ger trovärdighet

Den i bilagan presenterade handlingsplanen med tjugo åtgärdsförslag ger trovärdighet och förståelse för vad som behöver göras för att nå målen. Dock saknar vi förslag på uppföljning, med t ex lämpliga indikatorer. Det saknas också en tydlig koppling till vilka mål som påverkas. Likaså skulle en kostnadsuppskattning och finansieringsförslag ytterligare ökat trovärdigheten. Här saknas också uppgifter om vem som ansvarar för genomförandet.

Lycka till med genomförandet

Vi önskar Stockholm lycka till med genomförandet av strategin och ser fram emot att följa processen vidare.

Med vänlig hälsning

Chhrister Ljungberg

VD Trivector Traffic

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Trivector

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation, PR och information

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Presskontakt

Christer Ljungberg

Christer Ljungberg

Presskontakt VD Trivector AB och Trivector Traffic AB Trivector AB och Trivector Traffic AB 010-456 56 01