Gå direkt till innehåll
Enkel radonmätning med radondosor

Blogginlägg -

Enkel radonmätning med radondosor

Radon är en gas som finns i berggrunden. Det är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radon kan komma in i byggnader genom till exempel vattnet, byggnadsmaterial och marken runt om och under huset. Byggnadsmaterial som kan innehålla radon är material baserat på sten som till exempel betong, blåbetong och tegel. Långvarig exponering för radon kan vara farligt och orsaka lungcancer. Extra hög risk är det för rökare som även utsätts för radon.

Mäta radon

Radon är en osynlig och luktfri gas. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon i ett hus är att göra mätningar på hur höga halterna är i en byggnad. Mätningen måste ske under perioden 1 oktober - 30 april. När radonmätningar ska utföras ställs dosor ut i byggnaden/huset. För bostäder det ska finnas minst två mätpunkter och i olika rum. Finns det bara ett rum så ska båda dosorna vara i samma rum. Läs mer om hur en radonmätning går till.

Långtidsmätning av radon

Långtidsmätningar av radon måste ske under en längre tid då halterna skiftar under dygnet och årstiderna. Många faktorer påverkar resultatet. Vilken sorts ventilation som finns i byggnaden och hur ofta den är på, vädring och hur ofta det sker samt vilken temperatur det är i och utanför byggnaden påverkar värdena.

Korttidsmätning

En korttidsmätning kan göras på 7-10 dagar men den kan bara ge en indikation på om det är för höga värden. Det kan dock vara bra att få något att gå efter om du till exempel ska köpa hus och misstänker att det kan vara för höga radonvärden.

Hur ofta ska mätningarna utföras?

Det finns inga lagkrav på hur ofta mätningar ska utföras. Men nya mätningar kan behöva göras om förutsättningarna har förändrats. Det kan vara på grund av ombyggnationer i fastigheten eller större markarbeten i närheten eller om det är mer än tio år sedan senaste mätningen gjordes.

Det kan också vara aktuellt att göra en mätning om du ska köpa ett hus, bygga ett hus eller göra en tillbyggnad samt om du ska byta ventilations- eller värmesystem. Alla större förändringar kan ändra förutsättningarna för radonet att ta sig in i byggnaden. Har du för höga värden av radon är det bra att veta om det innan du byter ventilationssystem eller värmesystem då du kan behöva anpassa det nya systemet till radonsaneringen.

Vem utför mätningar?

Mätningar av radonhalten ska utföras med hjälp av utrustning från professionella företag som jobbar med radonmätningar och som är ett ackrediterat laboratorium. Vill du söka radonsaneringsbidrag är det viktigt att mätningen har utförts under minst två månader och att dosorna har skickats till ett av Swedac ackrediterat laboratorium.

Vilka värden gäller?

Radonhalten mäts i becquerel per kvadratmeter inomhusluft. Referensnivån för radonvärdet ligger på 200 Bq/m³. Om nivån är högre måste åtgärder vidtas för att minska nivåerna. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det mer än 400 000 bostäder i Sverige som har för höga värden. För höga värden är farligt, särskilt under en längre tid. Uppskattningsvis orsakar radon i inomhusmiljö 400-500 lungcancerfall per år. Nittio procent av fallen uppskattas vara rökare.

Vems är ansvaret?

Beroende på vilken bostad eller lokal som har för höga värden är det ägaren som har ansvaret. På arbetsplatser är det arbetsgivarens ansvar.

Bostadsrätt

Bor du i bostadsrättslägenhet ska du prata med bostadsrättsföreningen om vad som behöver göras/har gjorts. Föreningen har ansvaret för att mätningar utförs och att åtgärder vidtas om värdena är för höga.

Hyreslägenhet

Bor du i hyreslägenhet är det hyresvärdens ansvar att, om det krävs, göra nödvändiga mätningar och åtgärda för höga värden. Detta gäller för hyresvärdar som har mer än två lägenheter i en fastighet.

Arbetsplats

På en arbetsplats är det arbetsgivarens ansvar att värdena inte överstigs. Arbetsplatser behandlas på ett särskilt sätt då reglerna tar hänsyn till att människor inte vistas i miljön hela dygnet. Högre halter kan därför accepteras på arbetsplatser där arbetstagaren bara vistas tillfälligt. Det finns beräkningar som avgör vilka värden som kan godkännas.

Skola och förskola

För skolor, förskolor och andra allmänna byggnader gäller två lagstiftningar. Dels riktlinjerna för eleverna men även arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön.

Myndigheternas ansvar

Olika myndigheter ansvarar för riktlinjer, gränsvärden, riskbedömningar och tillsynsansvar.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har ansvaret för att ta fram gränsvärden för dricksvattnet. För att kunna avgöra rätt värden i dricksvattnet måste vattnet vara friskt och får inte ha varit stillastående i rören. Vattenprovet måste förvaras i en särskild flaska så inte radonet avdunstar.

Boverket

Boverket ansvarar för att ta fram gränsvärden för nya byggnader eller byggnader som byggs om.

Kommunerna

Kommunerna har tillsynsansvaret för att ta reda på om det är för höga värden i byggnader och bostäder. Kommunen kan kräva att du undersöker radonhalten i ditt hus. Överstiger värdena det rekommenderade kan de dessutom kräva att du åtgärdar detta. Hos kommunen kan det finnas uppgifter om tidigare mätningar som har gjorts i din bostad.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tillsynsansvaret för att ta reda på om det är för höga värden på arbetsplatser.

Strålskyddsmyndigheten

Strålskyddsmyndigheten ansvarar för riskbedömningarna, att det finns information och hålls utbildningar om radon.

Radonbesiktning

För att sanera radon behöver du först veta vad källan till de höga värdena är. Det vill säga var radonet kommer ifrån. Detta får du reda på genom att en radonbesiktning görs av ett cert företag. Vid en radonbesiktning mäts strålningen från byggmaterialet, man letar efter läckor, ser över konstruktionen av byggnaden och bedömer ventilationen.

Hur sanerar man radon?

Efter att en radonbesiktning gjorts av ett företag kan de lämna förslag på åtgärder som ska göras och vad det kostar.

Radon som kommer från marken in i huset kan man försöka hindra från att komma in genom att täta sprickor. Radonsug eller radonbrunn kan hindra markluften från att komma in. Ökad ventilation kan också bidra till lägre värden.

Om byggnadsmaterialet orsakar de höga värdena kan du se till att öka ventilationen. Sitter radonet i väggar gjorda av blåbetong behöver du avgränsa med t ex radontapet.

Finns radonet i grundvattnet kan en radonavskiljare som luftar vattnet minska värdena eller få dem att försvinna.

Kan radon försvinna?

Det går aldrig att garantera att radonet försvinner, då ändrade förutsättningar även kan ändra nivåerna på radonet. Men det går att minska värdena med olika insatser och komma ned på nivåer som inte är skadliga. En byggnad som tidigare inte har varit i riskzonen kan helt plötsligt få högre värden för att något har förändrats. Därför är det viktigt att göra nya mätningar när något har ändrats. Hjälp finns att få och det är bättre att ta tag i ett eventuellt problem än att strunta i det.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131

Relaterat material

Relaterade nyheter

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.