Gå direkt till innehåll
Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

Pressmeddelande -

Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att jämföra skogsägare i olika delar av landet samt skogsbrukets påverkan i relation till olika målvärden.

– Metoden kan tillämpas för skogsägare i hela Sverige och använder etablerade och beprövade indikatorer från det svenska miljömålet Levande skogar där indikatorerna är avsedda att appliceras på stora skogsområden på landskapsnivå och där systemgränsen utgörs av skogsbrukarens hela produktiva skogsmark, säger Eskil Mattsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Artikeln presenteras i den vetenskapliga tidskriften Sustainability. I den exemplifierar forskarna metoden med räkneexempel i Kronobergs och Västernorrlands län och använder två olika referenssituationer. Den första utvärderar förändringen i biologisk mångfald för en skogsägare där ekosystemets nuvarande tillstånd på omkringliggande regional nivå utgör referensnivån. Den andra referensnivån kräver kvantitativa mål eller tröskelvärden och kan användas för att utvärdera skötselinsatser som gynnar biologisk mångfald, exempelvis i förhållande till uppsatta miljömål.

– På så sätt ger det en möjlighet att avgöra om man rör sig i rätt riktning vad gäller utvecklingen av biologisk mångfald, säger Eskil Mattsson.

Artikeln kopplar till det övergripande arbetet som IVL gör inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest där IVL också utvecklar hållbarhetsindikatorer för klimatpåverkan men också för sociala och ekonomiska aspekter. Tillsammans kan metoden och indikatorerna ge en mer heltäckande och integrerad bedömning av olika hållbarhetsaspekter för svenskt skogsbruk.

– Det är viktigt att olika hållbarhetsaspekter kan vägas mot varandra i skogsägarnas och skogsföretagens strategiska planering för framtiden. Det kommer att krävas olika typer av avvägningar och kompromisser, i synnerhet mellan skogens klimatnytta och dess påverkan på biologisk mångfald. Beslutsfattare kommer behöva olika kvantitativa beslutsunderlag att utgå från och i det sammanhanget är det här arbetet ett viktigt bidrag, säger Per Erik Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs artikeln i Sustainability 

Vid frågor, kontakta:
Eskil Mattsson, eskil.mattsson@ivl.se, tel. 010-788 67 34
Per Erik Karlsson, pererik.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 67 57

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm