Gå direkt till innehåll

Ämnen: Sjukdomar

Klimakteriet berör hälften av befolkningen: Ny Novus-undersökning visar på behovet av ökat stöd och kunskap från vården

Svenska kvinnor googlar hellre än att fråga vården enligt en ny Novus-undersökning om klimakteriet. 34% upplever sig ha ingen eller begränsad kunskap om klimakteriet och 57% anser att deras kunskap om behandlingsalternativ är begränsad. Nästan hälften av kvinnorna att de känner oro relaterat till klimakteriebesvär, vilket påverkar både arbets- och privatlivet. Stödet från vården behöver öka.

TLV-beslut: VEOZA™ ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte kan behandlas med hormoner

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att VEOZA (fezolinetant) ska ingå i högkostnadsskyddet där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där menopausal hormonbehandling avbrutits av mediciniska skäl.
Astellas meddelar att TLV den 16 maj beslutade att VEOZA (fezolinetant) ska ingå i högkostnadsskyddet där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där m

CHMP rekommenderar XTANDI™ (enzalutamid) för behandling av högriskpatienter med återfall vid tidig prostatacancer i EU

Om EU-kommissionen formellt godkänner den utökade indikationen, blir XTANDI (enzalutamid) den första av den nyare typen av hormonläkemedel som kan erbjudas inom EU för behandling av högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer.1,2,3 EU-kommissionens beslut om marknadsgodkännande förväntas i juni 2024.

Astellas meddelar att den europeiska läkemedelsmyndighe

EU-kommissionen godkänner VEOZA™ (fezolinetant) för behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS) i samband med menopaus

Fezolinetant är det första1 icke-hormonella behandlingsalternativet för vasomotoriska symtom (VMS) i samband med menopaus VMS drabbar upp till 80 procent av kvinnor i klimakteriet2
Astellas Pharma meddelade idag att EU-kommissionen har godkänt VEOZATM (fezolinetant) 45mg, för behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS) relaterade till menopaus.3 Godkännandet baseras på resu

Resultat från fas 3-studie EV-302 visar signifikant förlängd överlevnad för behandling med PADCEV™ (enfortumab vedotin) i kombination med KEYTRUDA® (pembrolizumab) hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Resultat visar att behandling med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab minskade risken för död med 53 procent, jämfört med behandling med kemoterapi. Mediantiden för total överlevnad förbättrades med drygt 15 månader för kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab, jämfört med kemoterapi. Resultaten kommer ligga till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska mynd

New England Journal of Medicine publicerar Astellas resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI™ (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

Astellas to Share New Data Across Hard-to-Treat Cancers During ESMO Congress 2023

Data include three late-breaking abstracts, underscoring Astellas’ efforts to potentially redefine expectations for patients across its oncology portfolio
Astellas Pharma will share new research results during the European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2023 from October 20-24, showcasing the company’s focus on making a meaningful difference for people living with hard-to-treat ca

Positiva topline-resultat från fas 3b-studie med fezolinetant för behandling av värmevallningar och/eller nattsvettningar (vasomotoriska symptom, VMS) vid menopaus

Studien utvärderade 24-veckorseffekt och säkerhet vid användning av Astellas icke-hormonella behandling fezolinetant, hos kvinnor som inte önskade eller bedömts olämpliga för hormonterapi
Astellas Pharma tillkännagav i förra veckan positiva topline-resultat från fas 3b-DAYLIGHT-studien. Studien undersöker fezolinetant, ett oralt, icke-hormonellt preparat för potentiell behandling av måttliga t

Underhållsbehandling med gilteritinib fördelaktigt för subgrupp av patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Resultat från fas III-studien MORPHO som utvärderar gilteritinib jämfört med placebo efter stamcellstransplantation presenterades nyligen på årets europeiska hematologikongress EHA och var inkluderad som en nyhet på kongressens pressmöte. En explorativ analys visade på en förbättring av återfallsfri överlevnad (RFS) hos en undergrupp av patienter med mätbar kvarvarande sjukdom (MRD).
Resultaten

XTANDI™ (enzalutamid) och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studien EMBARK

Astellas meddelar positiva topline-resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer. I studien randomiserades patienterna till en av de tre studiearmarna: kombinationen enzalutamid och leuprorelin, placebo i kombination med leuprorelin, eller enzaluta

Astellas Announces Positive Findings from Phase 3 GLOW Trial of Zolbetuximab during March ASCO Plenary Series

Data shows investigational zolbetuximab plus CAPOX reduced risk of progression or death by 31.3% vs CAPOX alone Study evaluated patients with Claudin 18.2-positive, HER2-negative, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma Two statistically significant Phase 3 trials, GLOW and SPOTLIGHT, to serve as the basis for global regulatory submissions <

ASCO GI: Astellas presenterar positiva resultat för zolbetuximab från fas 3-studien SPOTLIGHT

Resultat visar att zolbetuximab i studien minskade risken för progression eller död med 24,9 procent. Studien utvärderade patienter med CLDN 18.2-positiv och HER2-negativ icke-operabel, lokalt avancerad, eller metastaserande adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen. Resultaten presenterades som en muntlig late-breaking presentation på ASCO GI-kongressen 2023.
Astellas Pharma har presenterat

Astellas Announces Zolbetuximab Meets Primary Endpoint in Phase 3 SPOTLIGHT Trial as First-Line Treatment in Claudin18.2 Positive, HER2-Negative Locally Advanced or Metastatic Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Cancers

Astellas Pharma announced positive topline results from the Phase 3 SPOTLIGHT clinical trial evaluating the efficacy and safety of zolbetuximab in combination with mFOLFOX6 (a combination regimen that includes oxaliplatin, leucovorin and fluorouracil).

TLV-beslut: EVRENZO™ subventioneras för patienter med anemi vid kronisk njursjukdom

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att EVRENZO (roxadustat) ska ingå i läkemedelsförmånen för behandling av vuxna patienter med anemi vid kronisk njursjukdom.
Astellas meddelar att TLV den 19 maj beslutade att inkludera EVRENZO i läkemedelsförmånen för behandling av vuxna patienter med symtomatisk anemi (blodbrist) associerad med kronisk njursjukdom (CKD). Beslutet innebä

EU godkänner Astellas PADCEV™ (enfortumab vedotin) som behandling vid lokalt avancerad eller spridd urotelialcancer

Enfortumab vedotin är det första läkemedlet med ett godkännande inom EU för vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare.
Astellas Pharma meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt PADCEV™ (enfortumab vedotin) som monoterapi för behandling hos vuxna patienter med lokalt avancerad

Astellas har fått positivt utlåtande från CHMP för PADCEV™ (enfortumab vedotin) som behandling vid lokalt avancerad eller spridd urotelialcancer

Om EU-kommissionen formellt ger sitt godkännande kan PADCEV bli det första läkemedlet med ett godkännande inom EU för patienter som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare.
Astellas Pharma meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande om att PADCEV™ (enfortumab vedotin), ett antikroppskonju

Resultat från fas 3-studien ARCHES visar signifikant förlängd överlevnad för Astellas XTANDI™ hos vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Finala resultat från fas 3-studien ARCHES presenterades den 18 september som ett ”Late-breaking abstract” på årets virtuella ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, 2021.
Astellas Pharma tillkännagav den 17 september resultat från fas 3-studien ARCHES. Studien visar på en signifikant förbättrad total överlevnad (OS) för XTANDITM (enzalutamid) hos vuxna män med metastaserad hormonk

Visa mer

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma

Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00