Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälso-, sjukvård

Europeiska kommissionen har godkänt BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av måttlig till svår hidradenitis suppurativa

Europeiska kommissionens godkännande är det första i världen för BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa och är läkemedlets fjärde godkända indikation inom EU. Godkännandet stöds av data från två fas III-studier, BE HEARD I och BE HEARD II, där behandling med bimekizumab resulterade i klinisk relevant förbättring av sjukdomsaktivitet jämfört med p

UCB meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt RYSTIGGO®▼ (rozanolixizumab) för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis i Europa

Europeiskt godkännande för RYSTIGGO® (rozanolixizumab) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är positiva för antiacetylkolinreceptor (AChR) eller anti-muskel-specifikt tyrosinkinas (MuSK) antikroppar.1 Godkännandet av detta läkemedel baseras på den pivotala fas 3-studien MycarinG för gMG,2som visade att be

UCB meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt ZILBRYSQ®▼ (zilukoplan) för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis

Europeiskt godkännande för ZILBRYSQ® (zilukoplan) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är antiacetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva1 Zilukoplan är den första subkutana, riktade C5-komplementhämmaren för gMG som ges en gång dagligen2 Godkännandet stöds av den pivotala fas 3-studien RAISE mot gMG2 som visade at

Europeiska kommissionen godkänner BIMZELX®▼ för behandling av vuxna patienter med psoriasisartrit och axial spondyloartrit

BIMZELX®▼ (bimekizumab) är den första godkända behandlingen vid psoriasisartrit (PsA) och aktiv axial spondyloartrit (axSpA) som är framtagen för att selektivt hämma både IL-17A och IL-17F. Godkännandet vid psoriasisartrit baseras på resultaten från två fas 3-studier där bimekizumab visade förbättringar av led- och hudsymtom, jämfört med placebo, hos patienter naiva för biologisk behandling respe

UCB’s Rozanolixizumab and Zilucoplan Phase 3 Generalized Myasthenia Gravis studies published in The Lancet Neurology Journal

MycarinG study publication reports the clinically meaningful and statistically significant effects of rozanolixizumab across key endpoints in adult patients with acetylcholine receptor autoantibody positive (AChR-Ab+) or muscle-specific tyrosine kinase (MuSK-Ab+) autoantibody positive gMG, in the largest study in patients with gMG to date. RAISE publication describes clinically meaningful and s

AAD 2023: Fas 3-data för bimekizumab visar bibehållen effekt under 48 veckor vid hidradenitis suppurativa

Resultat från fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visade att med bimekizumab, en IL-17A/IL-17F-hämmare under utvärdering vid måttlig till svår hidradenitis suppurativa, uppnåddes signifikanta förbättringar avseende det primära effektmåttet HiSCR50 vid vecka 16, jämfört med placebo. Behandling med bimekizumab visade även kliniska förbättringar, jämfört med placebo enligt det sekundära effek

UCB meddelar positiva fas 3-resultat för bimekizumab vid hidradenitis suppurativa

Topline-resultat visar att de två fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visar att behandling med bimekizumab uppnådde signifikanta förbättringar för primära och sekundära effektmått, jämfört med placebo. Första fas 3-resultat som pekar på att en hämning av IL-17F utöver IL-17A kan vara en behandlingsmetod för vuxna med måttlig till svår hidradenitis suppurativa. Resultaten från dessa två stu

Europeiska läkemedelsmyndigheten har accepterat UCBs ansökan om marknadsföringstillstånd för bimekizumab vid psoriasisartrit och axial spondylartrit

Första inlämnade ansökan globalt för bimekizumab som behandling vid psoriasisartrit och axial spondylartrit
Bryssel, Belgien – 20 september 2022 – UCB, ett globalt läkemedelsföretag, meddelar idag att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har accepterat företagets ansökan om marknadsföringstillstånd för bimekizumab för behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit (PsA) och för behandling av

Nya treårsdata för BIMZELX®▼ (bimekizumab) visar bibehållen fullständig hudutläkning vid måttlig till svår plackpsoriasis

Treårsresultat från den oblindade uppföljningsstudien BE BRIGHT presenterades på EADV 2022. Resultaten visar att effekten med avseende på PASI 100 och hälsorelaterad livskvalitet kvarstod i upp till tre år hos fler än åtta av tio patienter som fick en fullständig hudutläkning, PASI 100, med bimekizumab vid vecka 16. Poolade säkerhetsdata för bimekizumab vid upp till tre års behandling från fas 2/

EULAR 2022: UCB presenterar de första detaljerade resultaten från två fas 3-studier med bimekizumab vid psoriasisartrit

På EULAR 2022 har resultat presenterats från fas 3-studierna BE OPTIMAL och BE COMPLETE. Studierna utvärderar bimekizumab som behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit naiva för biologisk behandling respektive där behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Signifikant fler patienter som behandlats med bimekizumab uppnådde förbättringar av ledsymtom vid vecka 16

EULAR 2022: Första presentationen av resultat från fas 3-studier med bimekizumab vid axial spondylartrit

Nya resultat från fas 3‐studierna BE MOBILE 1 och BE MOBILE 2 visar att bimekizumab uppnådde förbättringar av symtom jämfört med placebo vid behandling av patienter inom sjukdomsgruppen axial spondylartrit (axSpA) både vid icke‐ radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och vid ankyloserande spondylit (AS), även kallat radiografisk axSpA (r-axSpA). Patienter med nr-axSpA och AS som behandlats m

AAD 2022: Nya långtidsdata avseende fullständig hudutläkning för BIMZELX®▼ (bimekizumab) vid måttlig till svår plackpsoriasis

Resultat från elva abstracts avseende effekt för BIMZELX®▼ (bimekizumab) vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis presenterades på AAD 2022. Poolade långtidsdata från fem fas 3/3b-studier visar att effekten kvarstod över 2 år hos mer än åtta av tio patienter som fick en fullständig hudutläkning med bimekizumab vid vecka 16, och som deltog i de oblindade uppföljningsstudierna. Resultat f

TLV-beslut: Nytt läkemedel för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV beslutar om subvention för BIMZELX®▼ (bimekizumab) BIMZELX®▼ är godkänt av EMA för behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis. Läkemedlet är framtaget för att selektivt hämma både IL-17A och IL-17F.
Stockholm– 17 december 2021 – UCB, ett globalt biofarmaföretag, meddelar att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har beslutat att BIMZELX® (bimekizumab) ska ingå

Top-Line Results from BIMZELX®▼(bimekizumab) Phase 3 Psoriatic Arthritis Study Demonstrated Significant Improvements in Joint and Skin Symptoms

The BE OPTIMAL study met the primary endpoint and all ranked secondary endpoints with statistical significance The study used the higher treatment goal of ACR50 as the primary outcome measure BE OPTIMAL is the first of two Phase 3 trials evaluating the efficacy and safety of bimekizumab in adults with active psoriatic arthritis
Brussels, Belgium – 19th November, 2021– 0700 CET – UCB, a global

Europeiska kommissionen godkänner BIMZELX®▼som behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis

BIMZELX®▼ (bimekizumab) är den första godkända behandlingen vid måttlig till svår plackpsoriasis som är framtagen för att selektivt hämma både IL-17A och IL-17F. EU-kommissionen godkännande är det första marknadsföringstillståndet för UCBs nya läkemedelsbehandling vid psoriasis globalt. Godkännandet baseras på resultaten från de tre fas 3-studier där bimekizumab visade signifikant högre grad av f

UCB får positivt utlåtande från CHMP för bimekizumab vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis

Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på resultaten från de tre fas 3-studier där bimekizumab visat signifikant högre grad av fullständig hudutläkning, jämfört med placebo, ustekinumab eller adalimumab. Om EU-kommissionen formellt godkänner bimekizumab, blir det den första godkända behandlingen av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som är framtagen för att selektivt hämma bå

The New England Journal of Medicine publicerade resultatet av två fas 3-studier med bimekizumab vid måttlig till svår plackpsoriasis

Fullständiga data och resultat från fas 3-studierna BE RADIANT och BE SURE och som jämför effekt och säkerhet för bimekizumab med sekukinumab respektive adalimumab är publicerade. Resultaten från BE RADIANT presenterades även som en muntlig late-breaking presentation på AAD VMX 2021. I BE RADIANT visade bimekizumab signifikant högre grad fullständig hudutläkning, PASI 100, jämfört med sekukinumab

Visa mer

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00